Dobrodošli na naši spletni strani - Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
 
 
 

 

 

 

 


 

 

PREVERJANJE, OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE UČENCEV


Znanje učencev v glasbenih šolah se preverja pri pouku in na nastopih.
Pri ocenjevanju učitelji ugotavljajo in upoštevajo stopnjo in kakovost učenčevega znanja in njegovo nadarjenost, delovne navade in prizadevnost, njegove subjektivne in objektivne pogoje za glasbeno šolanje. Učitelj spremlja učenčevo delo skozi vse leto in pri tem upošteva zlasti obseg in kvaliteto predelane snovi, učenčev muzikalni in tehnični razvoj, marljivost in uspešnost na nastopih.

Pri pouku nauka o glasbi se uporabljajo različne oblike preverjanja znanja (ustno, pisno). Pri orkestru se pri ocenjevanju upošteva zlasti prizadevnost in rednost učenca.Učenca med šolskim letom ocenjuje učitelj predmeta, na letnih izpitih pa izpitna komisija.

Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih obveznih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred. Učenci, ki so ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjeni iz predmeta nauk o glasbi, do konca šolskega leta opravljajo popravni izpit. Le-tega lahko opravlja učenec enkrat v posameznem šolskem letu. Če ga ne opravi uspešno, ponavlja razred nauka o glasbi. Pri instrumentu učenec ne opravlja popravnega izpita.

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko učenec podaljša šolanje v določenem razredu instrumenta največ za eno šolsko leto v času celotnega šolanja.

 

 

 Izjava o zasebnosti

 Glasbena šola Vinko Vodopivec Ajdovščina  - Vse pravice pridržane - Copyright 2008